REGULAMIN PUNK FEST BAŁTÓW

Z art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin:

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Regulamin dotyczy festiwalu PUNK FEST BAŁTÓW , który odbędzie się w dniach 20-20 lipca 2018.w oparciu o przepisy Ustawy, zwany dalej „Festiwalem”, którego organizatorem jest:
DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350
zwaną dalej „Organizatorem”;
Festiwal odbędzie się na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mieszczącego się w
Bałtowie (27-423 Bałtów 8a) ,obiekt – „Okręglica”
Regulamin kierowany jest do tych osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały na terenie, na którym będzie odbywać się Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Regulamin określa warunki zasady zachowania i uczestniczenia osób obecnych na ”Festiwalu”, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

 1. wstęp uczestnika imprezy na teren festiwalu;
 2. zakazy i nakazy które uczestnik imprezy powinien przestrzegać;
 3. obowiązki uczestnika imprezy ;
 4. prawa uczestnika imprezy;
 5. zasady przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych;
 6. prawa Organizatora
 7. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z
  obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

Wszyscy uczestnicy imprezy winni przestrzegać regulaminu imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

1 UCZESTNICTWO ORAZ WSTĘP NA TEREN IMPREZY

Pozwolenie wejścia na teren festiwalu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, który realizuje swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych,którzy są odpowiednio oznakowani, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych

Na teren imprezy może wejść i przebywać osoba :

 • nie znajdująca się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
 • trzeźwa
 • posiadająca odpowiednie dokumenty wymienione w ust.3
 • nie naruszająca przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;
 • znajdująca się na liście autoryzowanej przez władze organizatora
 • ukończyła 16 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką opiekuna
  prawnego;

Do wejścia i przebywania na terenie festiwalu uprawniają, zgodnie z wymogami Ustawy, dokumenty wystawione przez Organizatora, takie jak:

 • bilet wstępu na imprezę, wraz z dokumentem tożsamości
 • opaska na rękę trwale umieszczona na nadgarstku lub identyfikator wydany przez
  Organizatora, zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie festiwalu;

2. ZAKAZY, KTÓRE UCZESTNIK IMPREZY WINNIEN PRZESTRZEGAĆ

Zabrania się posiadania oraz wnoszenia na teren imprezy:

 • przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
 • materiałów wybuchowych; oraz wyrobów pirotechnicznych w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;
 • urządzeń laserowych;
 • szklanych butelek, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału
 • przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w
  konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji; wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym;
 • środków i napojów: alkoholowych; odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
 • Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy Stadionu, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 • Zabrania się kąpieli w rzece w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Na terenie imprezy zabrania się:

 • spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez organizatora
 • środków odurzających lub psychotropowych;
 • rozniecania i podsycania ognia;
 • używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
 • używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach, wulgarnych , rasistowskich czy obscenicznych.
 • nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 • rzucania przedmiotami;
 • używania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
 • zaśmiecania terenu imprezy;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • niszczenia infrastruktury terenu imprezy ;
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
 • bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 • wchodzenia na scenę oraz na żadne zabudowania techniczne.
 • na terenie festiwalu, bez pisemnej zgody organizatora, prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji

3. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA NA FESTIWALU

Uczestnik imprezy powinien:

 • okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora opaskę uprawniającą do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości
 • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie festiwalu – przestrzegając postanowień niniejszego regulaminu
 • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów

4. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA IMPREZY

Uczestnik imprezy ma prawo:

 • przebywać na terenie imprezy masowej w czasie trwania Festiwalu, tj. od chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia Festiwalu;
 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Festiwalu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;
 • do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
 • do udogodnień oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służb ratowniczych;
 • korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 • korzystać z pomocy medycznej.

5. DANE OSOBOWE

Poprzez uczestnictwo w Festiwalu uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy.

Dane o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem
Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od zakończenia Festiwalu.
Wejście na teren imprezy masowej stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z festiwalu i/lub każdego elementu Festiwalu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

6. ORGANIZATOR MOŻE ODMÓWIĆ WSTĘPU NA TEREN IMPREZY OSOBOM, KTÓRE:

 • nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Festiwalu, w tym dokumentu tożsamości;
 • są pod widocznym działaniem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
 • nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z Ustawą, tj. w zakresie: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
 • nie zezwalają przeglądać zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
 • nie wylegitymują się w celu ustalenia tożsamości;
 • nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów imprezy masowej i Festiwalu;
 • nie ukończyły 16 roku życia i przebywają na terenie imprezy masowej bez opiekuna prawnego;
 • zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku Festiwalu;
 • są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
  posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty, itp. niezgodne z właściwymi przepisami Organizatora w tym zakresie, są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku
 • unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na teren festiwalu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. PRZEPISY KOŃCOWE

Uczestnik imprezy, który znajduje się w części Festiwalu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część imprezy masowej, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy masowej.

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, winna odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Festiwalu, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione bilety wstępu.
W uzasadnionych przypadkach, określonych przez Organizatora, dopuszcza on możliwość zwrotu zakupionych biletów wstępu i zwrotu za nie pieniędzy.

Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Festiwal.
Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu może zostać nałożony na uczestnika imprezy zakaz wstępu na imprezy, o którym mowa w Ustawie.